اسلوموشن دیدنی از حرکات اجسام مختلفدر اینجا مجموعه‌ای دیدنی از صحنه‌های آهسته (اسلوموشن) حرکات اجسام و آزمایش‌های گوناگون را شاهد هستیم، که نتیجه کار واقعا دیدنی است.