اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه


دیبا: اولین عکس‌های رنگی از زندگی در خاورمیانه که مربوط به دهه ۱۹۸۰ است.

جریکو – فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

دروازه خلیل-فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

برج داوود – فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

کوبیدن ذرت.فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

مجدله – محل تولد مریم مقدس

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

کاخ شموئیل – فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

لاد – فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

تایر – فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

صیدان – لبنان

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

اهرام ثلاثه مصر

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

درخت بلوط -حبرون

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

یک مسجد در قاهره

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

اعراب بدوی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

چوپانهای عرب بدوی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

یک مسجد در فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

یافا – فلسطین اشغالی

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

دمشق – سوریه

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

زنان عرب در حال پخت و پز

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه

صحرای جزریل – کرانه باختری

اولین عکس‌های رنگی خاورمیانه