بازی فکری؛ می‌توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟


دیبا: هنرمند مجارستانی «گرگلی دوداس» پازل‌هایی با تصاویر پنهان خلق می‌کند. او افراد را به چالش می‌کند تا به جزئیات توجه کنند. در اینجا تعدادی از بازی‌های فکری او را مشاهده می‌کنید.‌ می‌توانید تفاوت‌ها را پیدا کنید؟

در این عکس تعدادی گربه می‌بینید که دمشان را بالا گرفته اند، اما یک خرگوش بین آن‌ها پنهان شده است.‌ می‌توانید او را پیدا کنید؟

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

 

جواب:

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

بین این همه بستنی می‌توانید آبنبات چوبی را پیدا کنید؟

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

 

جواب:

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

در این تصاویر شش تفاوت وجود دارد. می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید؟

 

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

جواب:

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

 

همه این ببرها دوقلو هستند، جز یکی. می‌توانید آن را پیدا کنید؟

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

 

جواب:

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

یک توپ فوتبال بین این پاندا‌ها وجود دارد، می‌توانید آن را پیدا کنید؟

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

 

جواب:

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

می‌توانید قلب را بین فیل‌ها پیدا کنید؟

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

 

جواب:

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

بین این ساک‌های هدیه یک کارت پستال وجود دارد، آن را پیدا کنید.

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟

 

جواب:

بازی فکری؛ می توانید تصاویر پنهان را پیدا کنید؟