بیشتر افراد نمی‌توانند این معما‌های ساده را حل کنند (پاسخ)
معماهای دیروز را به راحتی حل کردید یا منتظر جوابش هستید؟