تبدیل قوطی‌های به درد نخور فلزی به مجسمه‌های باورنکردنی
هنرمند دیترویتی، نوح دلدا (Noah Deledda) با تبدیل قوطی‌های آلومینیومی کهنه به مجسمه، زباله را به گنج تبدیل می‌کند.