تبریک روز خبرنگار به سبک دیرین دیرینامروز ۱۷ مرداد ماه، روز خبرنگار است. به همین منظور دیرین دیرین ویدئویی را برای تبریک این روز آماده کرده است.