تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات


دیبا: تقریبا همه مادران این سیاره، چه ببر باشند، چه فیل یا کروکدیل، از بچه‌های خود مراقبت می‌کند و هرکاری از دستشان برمی آید برای کمک به بقا و حفاظت از بچه هایشان انجام می‌دهد. به همین دلیل مادران همیشه نهایت حمایت، محبت، مسئولیت و توجه را به فرزندانشان می‌دهند. آن‌ها منبع خستگی ناپذیر عشق و محبت هستند.

پاندای مادر در اولین لحظات تولد کودکش

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

ما همیشه منبع غرور و خوشبختی برای مادر هستیم

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

و عشق او همیشه برای ما کافیست

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

مادر همیشه ما را گرم می‌کند، به ما غذا می‌دهد و ما را می‌خواباند

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

و همیشه حرف‌های خوبی زمزمه می‌کند

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

هرچقدر هم مادر را ببوسی کافی نیست

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

همچنین بغل‌های غیرمنتظره

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

چون همیشه نگران ماست

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

مادر همیشه حواسش هست حتی اگر ما خواب باشیم

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

و بدون اینکه نیاز به گفتن باشد همه چیز را می‌فهمد

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

محبت او بی نهایت است

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

گاهی دوست دارید کنار مادرتان دراز بکشید و از همراهی او لذت ببرید

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

یا وقتتان را با او بگذرانید

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

در کودکی همه جا دنبال او می‌رفتیم

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

و از او می‌خواستیم با ما آواز بخواند

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

یا کنارمان باشد تا خوابمان ببرد

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد

همه ما مادری داریم که برایمان بسیار بسیار ارزشمند است

 

تصاویر زیبایی که گرمای مادری را به شکل واقعیش نشان می دهد