حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند


دیبا: شاید فکر کنید این حیوانات از یک دنیای دیگر آمده اند. البته این حرف را می‌توان درباره همه موجودات چهارپا زد، چون وفاداری و هوش آن‌ها حد و مرز ندارد. شاید هم آن‌ها واقعا ماهیت اصلی و ماموریت زمینی خود را خیلی خوب مخفی کرده اند.

سگی که روی سرش قلب دارد

 

حیواناتی که با طرح و رنگ های عجیب به دنیا آمدند

و این یکی روی دماغش

 

حیواناتی که با طرح و رنگ های عجیب به دنیا آمدند

یک گربه سیاه روی یک گربه سفید

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

بیا کارت بازی کنیم

 

حیواناتی که با طرح و رنگ های عجیب به دنیا آمدند

ظاهرا یک نفر کیسه آرد را روی این اسب‌های قهوه‌ای خالی کرده

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

روباهی که جوراب مشکی پوشیده

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

نارنیا، گربه دو چهره

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

نسخه کوچک گربه

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

شباهت این سگ با راکون

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

سگ عینکی

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

این گربه دو روح دارد

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

طرح انتزاعی روی این پروانه

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

قُل اسباب بازی

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

چشم‌های سبز این گربه

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

مرغ رنگارنگ

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

یک گربه عجیب

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

شمشیر روی این گربه

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند

 

کوبی، گربه مشهور اینستاگرام

 

حیواناتی که با طرح و رنگ‌های عجیب به دنیا آمدند