دوربین مخفی؛ دزد دوچرخه!
در این دوربین مخفی دوچرخه بدون صاحب با یک طناب به یک درخت وصل شده است به طوری که طناب مشخص نیست، در ادامه افرادی تلاش می کنند این دوچرخه را به سرقت ببرند که صحنه های خنده داری رقم می خورد.