دوربین مخفی؛ وحشت از مار!شما هم از مار وحشت دارید؟! اگر یک نفر با شما شوخی کند و مار به سمتتان بیاندازد، چه واکنشی نشان می دهید؟