ذهنتان را آزاد کنید و جواب معما را پیدا کنید (پاسخ)


دیبا: جواب معماهای دیروز را به راحتی پیدا کردید؟ فکر می‌کنید چه تعداد از آن‌ها را درست جواب داده باشید؟

۱- بیست بیمار در بیمارستان بودند. راه حل: اگر تعداد بیماران X باشد، مجموع گاز‌ها در هفته برابر با ۷X می‌شود، تعداد گاز‌هایی که بیماران گرفته شده اند هم ۲X است؛ بنابراین تعداد گاز‌های دکتر ۷X-۲X است که برابر با ۱۰۰ است.

۷X – ۲X = ۱۰۰
X = ۲۰

 


۴- آهنگر ۳ حلقه یک زنجیر جدا کرده و ۴ زنجیره باقیمانده را با استفاده از سه حلقه به هم چسبانده است.

 

ذهنتان را آزاد کنید و جواب معما را پیدا کنید (پاسخ)

 


۳- می‌توان ۹ ساعت به این شکل در ۱۰ ردیف ۳ تایی چید.

 

ذهنتان را آزاد کنید و جواب معما را پیدا کنید (پاسخ)

 


۲- سارق زن باردار بوده است. پلیس متوجه شد که او در دی ماه شبیه یک زن باردار ۶-۷ ماهه بوده و در فروردین و خرداد هم به همان شکل آمده است.

 

۱- باتوجه به اینکه بیمار در بیمارستان روانی بوده، فکر می‌کنیم جواب او این بوده است:

 

ذهنتان را آزاد کنید و جواب معما را پیدا کنید (پاسخ)