زنی که زندگی جانبازان جنگ جهانی را متحول کرد
جنگ جهانی اول بهترین‌ و بدترین نوع بشر را به وجود آورد و کسانی که درگیرش بودند هم وحشت و هم انسانیت و همدردی را به یاد می‌آورند.