ساخت گردباد مصنوعی از آتش
تماشا کنید؛ ویدئو دیدنی از ساخت گردباد از جنس آتش.