عاشقان "لِگو" ببینندپالاتو، به عنوان استاد ماکت سازی، ماکت‌های بسیار بزرگی با استفاده از لگو می‌سازد. او این ماکت‌ها را برای فروشگاه لگولند کالیفرنیا با استفاده از ۲ میلیون لگو که در ۵۸ رنگ در فروشگاه وجود دارد، طراحی کرده و می‌سازد. ساخت هر یک از این ماکت‌ها به تنهایی ممکن است صد‌ها ساعت طول بکشد.