عملیات نجات سگ از دهان مار پیتونتماشا؛ عملیات نجات سگ از دهان مار پیتون