فرق مردان امروزی با مردان قدیم چیست؟


دیبا: دنیا در چند دهه گذشته عوض شده و ما هم عوض شده ایم. رفتار، استانداردها، اهداف و ظاهر مردان و زنان هم با قبل بسیار متفاوت است. در این مطلب می‌خواهیم مردان امروزی را با مردان قدیم مقایسه کنیم.

ظاهر مردان به طرز باورنکردنی عوض شده

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

سلام کردن امروز با قدیم خیلی فرق داره

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

این روز‌ا دیگه فقط پوشیدن لباس ورزشی برای ورزش کردن کافی نیست

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

این روزا مردها بیشتر به ریششون افتخار می‌کنند

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

ثروت مردای امروزی قابل مشاهده نیست

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

اگر بخوان خوش‌تیپ باشن، انتخاب‌های بیشتری دارن

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

ابعاد لباس‌ها هم عوض شده

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

جایی که رفقا با هم قرار میذارن و دور هم جمع میشن هم عوض شده

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

تنها کاری که بعضی از اونا برای پول درآوردن میکنن، اتصال به اینترنته

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

گاهی اینترنت از خواب هم براشون مهم تره

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

مردای امروزی نازک نارنجی‌تر شدن

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

 

و سبک زندگی سالم در اوج محبوبیتش قرار داره

 

فرق مردان امروزی با مردان چند دهه پیش چیست؟

مرد شما بیشتر شبیه کدام یک از شخصیت های بالا است؟ و اگر مرد هستید کدام یکی بیشتر شبیه شماست؟