لوگوی شرکت‌های مشهور قبلا چه شکلی بودند؟
یک شرکت تقریبا به اندازه برندش خوب است. بسیاری از برند‌ها و لوگو‌های شرکت‌ها به مرور زمان دچار تغییر و تحول می‌شود تا جلوه تازه‌ای به شرکت دهد.