مردی که با شکمش جلوی گلوله توپ ایستاد!
ریچارد نام مردی بود که جلوی گلوله توپ قرار می‌گرفت و کوچکترین آسیبی نمی‌دید.