مهارت های کارآگاهی خود را با این معماها بسنجید (پاسخ)
معماهای دیروز را حل کردید؟ به نظرتان چقدر به درد کارآگاه شدن می‌خورید؟