نتایج خنده دار از واقعی شدن نقاشی کودکاناین پدر دوست داشتنی نقاشی‌های بامزه کودکان را به واقعیت تبدیل می‌کند و به نتایج خنده داری می‌رسد.