هنرنمایی‌های جالب با بطری آبگروه Dude Perfect یک گروه سرگرمی ورزشی در آمریکا است که ویدئوهای جالبی را تهیه و می سازند. هنرنمایی جالب آن ها را این بار با بطری آب تماشا کنید.