واقعا فکر میکنید روز بدی داشته اید؟ این ویدئو را از دست ندهید!
بعضی از اوقات اتفاقات بدی در یک روز برای ما اتفاق می افتد و با خودمان می گوییم “نه امروز روز من نیست”.