واکنش شیرین گوریل ۲۴ ساله نسبت به این موجود کوچولو
این سازمان غیرانتفاعی حفاظت از گوریل‌ها، شامپانزه‌ها و میمون‌های در معرض انقراض در سال ۱۹۹۶ تاسیس شده، اما میمون‌های ساکن آن هنوز راه‌های جدیدی برای شگفت زده کردن نگهبانان باتجربه پیدا می‌کنند.