وقتی حیوانات به کمک هم می‌شتابنددر این ویدئو زیبا حس همدلی و دوستی میان حیوانات موج می زند.