ویدئوی دیدنی از تخریب ساختمان‌هادر این ویدئو تخریب ساختمان ها به شیوه های مختلف توسط انفجارها، بیل مکانیکی ها و… را نشان داده می شود که واقعا دیدنی است.