گربه‌ای که صورتش شبیه به انسان است!«والکیری» گربه دو ماه‌ای است که ستاره اینستاگرام شده است. چرا؟ چون صورتش شبیه انسان است!