‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)


دیبا: معما‌های دیروز را حل کردید؟ به نظرتان ساده بودند؟ در این مطلب می‌توانید پاسخ‌های صحیح را مشاهده کنید.

رمز عبور

مت باید تعداد حروف هر عدد را به نگهبان بگوید. کلمه «دوازده» شش حرف و کلمه «شش» دو حرف دارد. بنابراین در پاسخ به عدد «ده» باید بگوید «دو»

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)

 


سرقت

مرد ادعا کرده بود سارق لباس و دستکش مشکی داشته بنابراین نمی‌دانسته انگشتر دارد یا خیر.

 

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)

 


جک، گوسفند، شیر، و علف

ابتدا گوسفند را برد. بعد علف را برد و گوسفند را برگرداند. بعد شیر را برد. بعد هم برگشت و گوسفند را برد و هر سه را از رودخانه رد کرد.

 

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)

 


فرار از زندان

او فرصت نداشت راه فرار حفر کند، اما با کندن زمین، مقدار کافی خاک برای ایستادن روی آن و فرار از پنجره جمع کرد.

 

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)

 


کدام بی‌خطرتر است؟

در چهارم، اگرچه قاتل سریالی وحشی به نظر می‌رسد، اما اکنون بیش از ۱۰۰ سال سن دارد و احتمالا مرده یا آنقدر پیر شده که نمی‌تواند از اره برقی استفاده کند.

 

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)

 


کارت

آدام باید ۱۳ کارت اول را بردارد و برگرداند. اگر باور نمی‌کنید مثالی می‌زنیم: فکر کنید ۱۳ کارت اول را برمی‌گردانید، از این بین مثلا ۹ کارت رو به بالا هستند، بنابراین وقتی آن‌ها را برمی گردانید ۴ کارت رو به بالا می‌شوند. همان طور که از اول می‌دانستیم ۱۳ کارت از ۵۲ کارت رو به بالا هستند؛ بنابراین ۴ کارت در دسته دوم باقی مانده اند که رو به بالا هستند.

 

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)

 


شیء متفاوت

شیء اول متفاوت است، چون هیچ ویژگی متمایزی ندارد. شکل دوم دایره است و با بقیه فرق دارد. شکل سوم دورش خط ندارد. شکل چهارم رنگ متفاوتی دارد و پنجمی کوچکتر است؛ بنابراین جواب، شکل اول است که هیچ ویژگی خاصی ندارد.

 

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)

 


بلیت فروش

چون ۵ اسکناس ۲۰۰۰ تومانی به او داده بود. اگر یک بلیت می‌خواست لازم نبود پول بیشتری بدهد.

 

‌می‌توانید این معما‌های زیرکانه را حل کنید؟ (پاسخ)