‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)


دیبا: تحقیقات نشان می‌دهند که حل کردن معما و پازل برای مغز بسیار مفید است، ذهن و حافظه را تقویت می‌کند و به شما یاد می‌دهد به جزئیات کوچک توجه کنید. اگر اهل معما باشید حتما معماهای دیروز را به سادگی حل کرده اید. می‌توانید پاسخ آن‌ها را در این مطلب مشاهده کنید. به چند سوال درست پاسخ دادید؟ چقدر طول کشید همه آن‌ها را حل کنید؟

معمای شمع

بعد از اینکه مرگ رفت دخترک شمع را فوت کرد و شمع هرگز نسوخت و تمام نشد.

 

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)

 


معمای نردبان

پل روی اولین پله نردبان ایستاده بوده است.

 

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)

 


معمای سکه‌ها

سکه‌ای که در سطل اول انداختیم. آب در ۲۵ درجه سانتیگراد مایع و در ۲۵ درجه فارنهایت (۴- درجه سانتیگراد) تبدیل به یخ می‌شود.

 

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)

 


معمای چمن

چمن‌ها هر روز دوبرابر می‌شوند بنابراین روز نهم نیمی از مزرعه از چمن پوشیده بوده که در روز دهم کل مزرعه را گرفته است.

 

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)

 


معمای سیب

روی سر یکی از افراد

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)

 

معمای اتومبیل‌ها

 

آن‌ها در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند

 

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)

 


معمای درخت سیب

چون نیم ساعت پیش باران باریده، همه درختان جنگل باید خیس باشند. تنها درختی که خیس نیست آنه دوست ماری است.

 

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)

 


کدام مرد بیشترین وزن را حمل می‌کند؟

مرد وسطی ۲۵% وزن بیشتری حمل می‌کند.

 

‌می‌توانید این معما‌های ساده را حل کنید؟ (جواب)