وکیل

شکایت علیه سازمان امور مالیاتی

شکایت علیه سازمان امور مالیاتی

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرار هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضاء صورت می گیرد. صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصا گردیده است که در جهت ایفای صلاحیت مزبور، چنانچه مؤدی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض ننموده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب قسمت «الف» بند ۱ ماده ۱۰ قانون فوق الذكر، مؤدی می تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بنماید؛

همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی، منحصرا از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

البته مراجع مصرح در این بند حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیئت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضائی تشکیل می شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذیربط د مانند شورای عالی مالیاتی در صلاحیت در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می باشند؛ در نتیجه رسیدگی قطعی سایر مراجع ذیربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی برگه های مخصوص باشد. در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی سایر مراجع قضائی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی نمی باشد. همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد: الف) مشخصات شاکی ۱، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی؛ ٢. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی. ب) مشخصات طرف شکایت نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان امور مالیاتی درج می گردد.) پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنهاء ت) موضوع شکایت و خواسته؛ ث) شرح شکایت؛ ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛ چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصور خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور میباشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان امور مالیاتی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی یا تصمیم أنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رأی یا تصمیم دیوان ابتدا به همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است.| مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.

 

وکیل دیوان عدالت اداری

شکایت علیه سازمان امور مالیاتی | وکیل دیوان عدالت اداری

 

اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه در اینجا ذکر نکتهای خالی از فایده نمی باشد آنکه با توجه به عدم وجود حداقل برای تقدیم دادخواست اعسار، مطابق قانون تقاضای اعسار از هزینه دادرسی در اینجا با مانع قانونی مواجه نمی باشد اما به دلیل میزان کم این هزینه در عمل شاهد تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نیستیم. گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری همان طور که بیان شد؛ دیوان عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد؛ بنابراین عالی ترین مرجع شکلی حل اختلاف مالیاتی نیز شمرده می شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛

به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمیشود. رأي دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع ذیربط مالیاتی (از جمله واحد اجرا) بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد؛ بر همین اساس، دیوان عدالت اداری، علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به ارای شعب شورای ما همچنان که در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷- ۸۷ / ۸ / ۲۶ تصریح شده ای صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیئت های حل اخیر مالیاتی را دارا می باشد و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سو مؤدی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد و از این رو با توجه اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض می تواند طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم تا یک ماه پس از صدور رأي قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و صلاحیت شورا در این رابطه شکلی است.

همچنین معترض میتواند همزمان از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی طبق بند ۲ ماده ۱۰| قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، به دیوان شکایت نماید که رسیدگی دیوان نیز در این رابطه شکلی است.

علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و حتی اگر شورای عالی مالیاتی علیه او رأی صادر نمود از رأی شورا به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

 

منبع : لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
مشاوره حقوقی تلفنی | گروه وکلای تهران

مشاوره حقوقی تلفنی | گروه وکلای تهران

گروه وکلای تهران با بهره مدنی از برجسته ترین وکلا به شما کمک می کند قبل از اقدام به اخذ وکیل از مشاوره حقوقی بهره مند گردید با این اقدام شما با کمترین هزینه و مدت زمان اندک راهکار قانونی برای مشکل خود دریافت خواهید کرد .

 

مشاور حقووقی گروه وکلای تهران از طریق زیر در خدمت شما خواهد بود :

مشاوره حضوری در دفتر گروه وکلای تهران به آدرس : تهران – میدان رسالت – خیابان فرجام – بعد از خیابان حیدر خانی –پلاک ۵۷۸ – طبقه ۲

مشاوره تلفنی رایگان با شماره گیری : ۷۷۲۲۱۹۴۱-۰۲۱

 

مشاوره آنلاین با طرح سوالات شما در سایت

وظیفه ی مشاور حقوقی اینست که قبل از اقدام شما به اخذ وکیل در جریان مشکل حقوقی شما قرار بگیرد در ارتباط با آن مشکل حقوقی اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار شما قراردهند و این حق شماست که اطلاعات کافی در مورد روند پرونده خود ، شرایط آن ، مدارک مورد نیاز جهت اقدامات بعدی و قیمت حق الوکاله مورد پرونده داشته باشید تا آگاهانه انتخاب کنید .

 

مشاوره حقوقی

گروه وکلای تهران دارای مشاور حقوقی متخصص در هر زمینه اعم از پرونده های کیفری –حقوقی – مهریه –طلاق توافقی –ثبت شرکت یا انحلال شرکت – طرح دعوی در دادگاه در هر زمینه ای پرونده روابط نامشروع – اختلافات مالکان و مستاجران تنظیم دادخواست شکواییه – لایحه و قرارداد.

مشاور حقوقی اکثرا ترجیح می دهد که شما حضورا به وی مراجعه کرده و تمام اسناد و مدارک و شواهد شما در پرونده موجود باشد تا بتوان اطلاعات دقیق تر و جامع تری را به شما بدهد . در این حالت مشاور با آنالیز دقیق پرونده و اسناد موجود درک صحیحی از پرونده دریافت می کند و متقابلا می تواند راهنمایی های صحیحی نیز به شما توصیه کند.

در این صورت مشاور به شما اطلاعات کافی راجبه اینکه چگونه از حق خود دفاع کنید و از کدام ماده قانونی برای دفاع از خود استفاده کنید و یا اینکه آیا اصلا مورد پرونده شما نیاز به اخذ وکیل دارد یا خود می توانید از حقوقتان دفاع کنید را به شما می دهد.

در یک قاعده کلی تنها شخصی که می تواند در روند پرونده به شما مشاوره رایگان ارایه دهد یا تمامی سوالات خود در مورد پرونده مطروحه را بتوانید بپرسید و به عنوان نماینده شما در دادگاه حاضر شود و از شما دفاع نماید ، وکیل شماست اما نکته ای که در انتخاب وکیل برای پرونده خود باید به آن دقت داشته باشید اینست که سعی کنید وکیل متخصص در حوزه پرونده خود باید به آن داشته باشید اینست که سعی کنید وکیل متخصص در حوزه پرونده خود را اخذ کنید چرا که تخصص وکیل به نوعی تضمین موفقیت پرونده شماست نکته دیگر در انتخاب وکیل اینست که سعی کنید علاوه بر تخصص ، وکیل جوانتر را انتخاب کنید لذا وکلای جوانتر از نظر علمی به روزتر هستند و اگر این وکیل جوان تخصص در زمینه خاص داشته باشد از جهت داشتن تجربه کافی نیز اطمینان خاطر دارید مزیت وکیل جوان اینست که با دقت بیشتر برای پرونده شما زمان می گذارد و زمان بیشتری نیز به شما اختصاص خواهد داد.

 

 

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی

 

مزیت های دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری:

قبل از اقدام به اخذ وکیل آگاهی در مورد فرایند پرونده قوانین مرتبط مدارک لازم و هزینه های مربوطه را دریافت می کنید و دست به اقدامی آگاهانه می زنید .

چنانچه تصمیم دارید وکیل اخذ نکرده و خود به تنهایی احقاق حق کنید با گرفتن مشاوره در زمینه پرونده خود ، اطلاعات جامعی در مورد قوانین ، نحوه دفاع از خود ، ماده قانونی لازم برای استناد ، راهکارهای قانونی و نحوه تنظیم اوراق قضایی را دریافت خواهید کرد تا با عدم آگاهی پرونده شما دچار مشکل نگردد.

اگر هم تصمیم دارید وکیل مجربی برای پرونده خود اخذ نمایید با مشاوره حقوقی شما به وکیل مجرب و متخصص در زمینه پرونده خود ارجاع خواهید شد.

گروه وکلای تهران وکلا متخصص در تمامی زمینه های حقوقی وکیفری را گرد آورده تا تمامی افراد در هر منطقه جغرافیایی این امکان را داشته باشند که با توجه به نوع پرونده خود و مشکل حقوقی خود و حوزه ی قضایی خود به وکیل متخصص و مجرب و مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و با مشاوره یا وکیل ارجاعی در صورت تمایل اقدام به عقد قرارداد نمایند.

 

منبع: لینک محتوای کپی شده

نظرات بسته شده اند
احکام طلاق توافقی | وکیل طلاق

احکام طلاق توافقی | وکیل طلاق

در طلاق توافقی باید ابتدا بین خودتان مذاکره کنید و به این یقین برسید که قصد انجام طلاق توافق دارید. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدرک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید.

گروه وکلای تهران

گروه وکلای تهران یکی از معتبرترین موسسه حقوقی در زمینه ی امور خانواده و طلاق می باشد برای دریافت وقت تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت وقت مشاوره حضوری را به شما عزیزان بدهد شماره تماس ما ۷۷۲۲۱۹۴۱ – ۰۲۱ می باشد پس از تعیین وقت با وکیل زن و مرد باید در این دفتر وکالت نزد وکیل حاضر شوند و توافقات خود را در خصوص مهریه نفقه ، حضانت فرزندان و .. مکتوب نمایند.

وقتی توافقات توسط زن و مرد انجام شد هر کدام ، صورتجلسه تنظیم شده توسط وکیل را امضاء میکنند. سپس تمام اقدامات بعد توسط وکلا انجام خواهد شد و حضور در جلسات مشاروه بدون نیاز به زوجین انجام می شود. در هر مرحله بعد زوجه باید پس از حضور در آزمایشگاه گواهی عدم بارداری دریافت کند و تحویل وکیل بدهد. درمرحله بعد با حضور وکلا صیغه طلاق در دفترخانه جاری و در شناسنامه ثبت خواهد شد و سند طلاق تحویل زن و مرد می شود.

مدارک لازم جهت طلاق توافقی

اصل سند ازدواج-اصل شناسنامه زن و مرد-کپی کارت ملی زن و مرد. در صورت نبودن اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید. موسسه حقوقی گروه وکلای تهران در زمینه ی جهیزیه نفقه و حضانت فرزندان هنگام طلاق توافقی نیز می تواند بهترین راهنمایی ها را به شما بکند.

در بعضی از ازدواج ها سیاهه ای برای جهیزیه نوشته شده است و به صورت مکتوب موجود است و در بعضی نه. در هر حال ممکن است دو نفر در مورد کل جهیزیه حتی اموالی که پس از ورود جهیزیه به منزل خریداری شده است، توافقی کرده باشند یا حتی بخشی از اموال خانه را با هم تقسیم کرده باشند در هر حال در طلاق توافقی باید موضوع جهیزیه روشن شده باشد ودر شرایط توافق قید شده باشد در غیر این صورت قاضی حکم طلاق را صادر نخواهد کرد.

اما تکلیف نفقه در طلاق توافقی روشن است که بعد از طلاق زن نمی تواند بطور قانونی هیچ گونه تقاضای مهریه از مرد داشته باشد. و به طور کامل شرایط دریافت هرگونه نفقه از او برداشته می شود. در طلاق توافقی در مورد نفقه هایی که در زمان ازدواج به عهده مرد بوده است حتما بطور روشن باید تضمینی تکلیف شود. زن می تواند قید کند همه نفقه ها را به مرد بخشیده است یا می تواند آنها را مطالبه کند.

 

احکام طلاق توافقی | وکیل طلاق

احکام طلاق توافقی | وکیل طلاق

 

در هر حال دریافت بخشی از نفقه ها با همه ی آن یا گذشت از آن باید به توافق نهایی میان زوجین رسیده باشد و بطور کامل در شرایط طلاق درج گردیده باشد اگر زوجین در مورد پرداخت و دریافت نقطه ی بعد از طلاق توافق رسیده باشند قانونی برای ممنوعیت در این زمینه وجود ندارد اما این امر مرسوم و معمول نیست با این حال باید در توافق نامه تکلیف نفقه ی زمان ازدواج روشن شود در غیر این صورت حکم طلاق صادر نمی شود

اما موسسه حقوقی گروه وکلای تهران در زمینه یااجرت المثل نیز از وکلای متخصص بهره مند است اجرت المثل در واقع بخشی از شروط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری و نیز بخشی از اجرت المسمی است اجرت المثل فقط به زنی تعلق می گیرد که در انجام کارهای منزل قصد تبرع ر( رایگا ن انجام دادن ) نداشته باشد و زوجه فقط نسبت به کارهایی می تواند ادعای اجرت المثل نماید که به دستور زوج انجام شود معمولا اجرت لمثل بر اساس اینکه زوجین فرزند دارند و آیا زن به فرزند خود شیر داده است ، وضعیت اشتغال زن و مدرک تحصیلی وی با توافق طرفین یا نطر کارشناس تعیین میگردد.

در طلاق توافقی پرداخت اجرت المثل می تواند بصورت توافقی باشد اما مطالبه آن در این نوع طلاق از جانب زن معمولا اتفاق نمی افتد اجرت المثل غالبا فقط در مواردی تعیین میگردد که درخواست دهنده ی طلاق مرد باشد بنابراین در طلاق توافقی محلی از اعراب ندارد و چنانچه در توافق نامه درج نشده باشد قاضی می تواند رای را صادر کند به عبارتی جز شروط لازم طلاق توافقی نیست. وکلای گروه وکلای تهران در زمینه ی حضانت فرزندان و نفقه فرزندان نیز بهترین مشاوره ها را در این زمینه و بهترین تجربه ها را نیز دارا هستند.

 

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

اگر فرزند یا فرزندانی در ازدواج وجود داشته باشد لازم است در مورد حضانت آنان تصمیماتی روشن اتخاذ شود اینکه کدام یک از والدین حضانت فرزندان را به عهده دارد باید حتما در شرایط طلاق قید شود حتی اگر است فزندان به صورت مشترک و با همکاری والدین نگهداری شوند باید یکی از والدین به عنوان صاحب حضانت شناسایی شود همچنین اگر نفقه ای نگهداری فرزند در نظر گرفته شده است باید در شرایط طلاق قید شود.

 

شماره تلفن وکیل طلاق

در گروه وکلای تهران انجام طلاق توافقی با حق الوکاله مناسب بدون حضور زوجین ، قبول وکالت در کلیه دعاوی، انجام کلیه امر حقوقی، کیفری، خانوادگی، ثبتی، انحصاروراثت، طلاق ، طلاق توافقی با حضور وکلای مجرب و متخصص صورت میگیرد. شما عزیزان می توانید با مشاوره حضوری با ما به آدرس تهران- میدان رسالت- خیابان فرجام- بعد از خیابان حیدر خانی- پلاک۵۷۸- طبقه۲ مراجعه کنید.

 

 

منبع: لینک محتوا کپی شده

نظرات بسته شده اند
دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضائی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیئت ها و کمیسیون ها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضائی صورت می گیرد. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است اما برای دسترسی بهتر مردم دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استانها تأسیس می شود. این دفترها موظف به ارائه راهنمایی و انجام خدمات مورد نیاز مردم اند و علاوه بر راهنمایی مراجعان به پذیرش و ثبت دادخواست و درخواست آنها بپردازند. رساندن برگه های قضایی که از طرف دیوان فرستاده می شود نیز بر عهده این دفاتر است.

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ احصاء گردیده است. مطابق قسمت الف بند ۱ ماده مزبور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و… در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. دعاوی و شکایات علیه سازمان تأمین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری به دو صورت است: الف) شکایاتی که افراد بیمه شده و سایر اشخاص ذی نفع از تصمیمات و اقدامات این سازمان طرح می کنند. . ب) درخواست ابطال بخشنامه ها و آئین نامه های این سازمان که به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی، برخلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تدوین شده اند.

دسته اول دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در شعب دیوان مورد رسیدگی قرا می گیرد و در صورتی که بین شعب در برداشت و تفسیر قوانین اختلاف حاصل شود و آراء متناقضی از شعب دیوان صادر گردد، برابر بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی مطرح می گردد و رای وحدت رویه صادر می گردد. دسته دوم دعاوی یعنی همان درخواست ابطال بخشنامه ها و آیین نامه های این سازمان مستقیما در هیئت عمومی دیوان مطرح می گردد. گفتار اول: تقدیم دادخواست برابر ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب برگه های مخصوص باشد. دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست می بایست به زبان فارسی روی در صورتی که ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری در پی صدور قرار عدم ص لاحیت از نمی باشد.

سوی سایر مراجع قضایی باشد، دیگری نیازی به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی الف) مشخصات شاکی همچنین وفق ماده ۱۸ قانون مذکور دادخواست می بایست مشتمل بر مرا دن ١. نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابی اشخاص حقیقی؛ ٢. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس

 

دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی

 

ب) مشخصات طرف شکایت تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای تماس برای اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاه های موضوع ماده (۱۰) این قانون. (در موضوع مورد بحث، نام سازمان تأمین اجتماعی درج می گردد.) پ) نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنها؛ ت) موضوع شکایت و خواسته؛ ث) شرح شکایت؛ ج) مدارک و دلایل مورد استناد؛ چ) امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست علاوه بر این شاکی می بایست مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تصویر مدارک می بایست به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست مهلت تقدیم دادخواست راجع به شکایت علیه سازمان امور مالیاتی، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی سازمان مزبور می باشد. قواعد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. سازمان تأمین اجتماعی موظف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نماید که رأی با تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

در فرض عدم ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع از رأی یا تصمیم دیوان ابتدا به موض ابلاغ رسیدگی می نماید. همچنین اگر به موجب قانون سابق افرادی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته باشند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است. گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است. مبلغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است. گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می بایست از حيث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین در اینجا رسیدگی دیوان منحصرأ جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیئت دیگر یا شعبه دیگری محول می نماید؛ مگر این که با فسخ رای مورد شکایت، دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نما عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است. همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات سازمان تأی خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود به احراز موضوع، شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوا می تواند در عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید.

برای تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی بنا به اعلام با پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت به اصل دعوا می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف نکته قابل توجه اینکه وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد.

 

منبع: لینک محتوا کپی شده

نظرات بسته شده اند
مراحل اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

مراحل اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

دریافت مهریه از طرف زن دارای مراحلی است و آنگونه نیست که سریعا با به اجرا گذاشتن مهریه ، مهریه وصول شود اگر زن از حق حبس خود استفاده نکند و قبل از شروع زندگی مشترک مهریه را دریافت نکند وصول این حق مستلزم رفت و آمدهای فراوان است شیوه مرسوم برای خانم ها مراجعه به دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن مهریه است در این شیوه زن پس از تنظیم دادخواستی برای دریافت مهریه و ارائه آن به دادگاه منتظر می ماند تا نوبت رسیدگی اش فرا برسد هر خانم برای دریافت مهریه اش دلیلی دارد

مثلا یکی برای استقلال مالی و در محدودیت بودن از جانب همسرش اقدام به اخذ مهریه می کند و دیگری برای دخالت های خانواده همسر و تبعیت همسرش از خانواده خود اقدام به این کار می کند . پس از آنکه پرونده از نظر شعبه رسیدگی کننده بررسی و مشخص شد که از نظر مدارک و قانون مشکلی برای رسیدگی وجود ندارد برای زن نوبت رسیدگی تعیین می شود و این نوبت از طریق اخطاریه به همسر او اعلام می گردد .

قانون برای جلوگیری از فرار از دین مرد قانونی پیش بینی کرده و آن صدور قرار تامین است قرارتامین دادخواستی است که زن به واسطه آن از دادگاه می خواهد پیش از صدور حکم نهایی و برای اینکه حق و حقوق او تضیعع نشود به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن اموال شوهر را توقیف کند در صورتی که زن بتواند مالی از همسرش معرفی کند مثل پول پیش خانه ، مطالبه زوج از آشنا یا شخصی ، حساب بانکی از زوج ، خودروی وی یا ملک یا زمینی. پس از معرفی مال دادگاه نامه ای به زن می دهد که می تواند اموال را توقیف کند .

 

مهریه اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

مهریه اجرا گذاشتن مهریه | وکیل مهریه

 

زن باید مال را در محل توقیف کند پس از توقیف مال مرد مهلتی به وی داده می شود جهت پرداخت مهریه و آزادکردن مال مورد توقیف اگر در این مدت مرد مهریه را پرداخت کرد که مال آزاد می شود در غیر اینصورت مال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه زن از آن پرداخت می شود و اگر مازاد داشته باشد به مرد باز گردانده می شود و اگر کمتر از مهریه زن باشد و مرد مال دیگری نداشته باشد باقی مهریه به صورت اقساط باید پرداخت شود .

البته توصیه می شود که برای تمام مراحل توضیح داده شده با مشاوران و وکلای ما مشورت کنید و از هر اقدام بی علم صرف نظر کنید تا بهترین نتیجه را بگیرد و موفقیت آمیز احقاق حق کنید

 

 

منبع: لینک محتوا کپی شده

نظرات بسته شده اند

طلاق توافقی از طرف مرد | وکالت طلاق

مرد می تواند در هر زمان که خواست با رعایت قوانین و حق و حقوق زوجه (حقوق زوجه از قبیل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و تنصیف اموال (شرطی در عقد نامه که منجبر به نصف شدن اموال مرد در هنگام طلاق می گردد) درخواست طلاق دهد. طلاق توافقی از طرف مرد از نوع طلاق رجعی است یعنی شوهر می تواند در زمان عده (سه ماه بعد از طلاق)به همسر خود رجوع کند مگر همسر او باکره یا یائسه باشد که طلاق او، طلاق بائن تلقی می شود و امکان رجوع وجود ندارد.

هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ابتدا باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفین زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ تعیین مجتمع قضایی و شعبه و کلاسه پرونده، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی همسر، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید، اعتبار این گواهی به مدت سه ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت سه ماه اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت سه ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد (اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره سه ماده واحده قانون اصلاح مقررات) طلاق موکول به تاییدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع، در حد آنچه بذل شده و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکرمعاف است.

 

طلاق توافقی از طرف مرد | وکالت طلاق

طلاق توافقی از طرف مرد | وکالت طلاق

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده طلاق به درخواست مرد

شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
عقدنامه یا رونوشت مصدق آن که ازدفتر ازدواج مربوطه تهیه می شود.
وکالتنامه وکیل دادگستری (درصورت داشتن وکیل).
دادخاست طلاق به درخواست مرد وپرداخت هزینه های دادرسی.
آیا طلاق توافقی از طرف مرد نیاز به جلسه داوری دارد؟

بله در طلاق توافقی از طرف مرد، زوجین به داوری ارجاع داده خواهند شد و سپس داور صورت جلسه را تنظیم خواهد کرد.

آیا طلاق توافقی از طرف مرد نیاز به اثبات شروط ضمن عقد است؟

خیر با توجه به ماده 1133 قانون مدنی ضمن پرداخت حقوق زن، مرد میتواند طلاق بگیرد و نیازی به رضایت زن و یا یکی از شروط ضمن عقد نمیباشد.

منبع: لینک محتوا کپی شده

 

نظرات بسته شده اند
تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، ( در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود . حسب مورد در حکم تصرف عدوانی مال مشاع یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود. )

پس بنا بر ماده بالا تصرف عدوانی در مال مشاع ممکن است به وجود بیاید .

منظور از مال مشاع مالی است که هریک از شرکا در هریک از اجزای مال مشاع مالکیت دارند . بر اساس ماده ۵۸۱ ق . م ، (( تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد ، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. )) حال باید بررسی کرد که انواع تصرفات شرکا در مال مشاع به چه صورت خواهد بود :

۱-تصرفات حقوقی : منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع می باشد که به دو صورت می تواند باشد :

الف ) تصرفات شریک نسبت به مال مشترک به اندازه سهم خود معتبر است . البته باید دانست در صورتی که شریک مال مشاعی بخواهد نسبت به انتقال مال مشاع نسبت به سهم خود اقدام کند ، و این مال غیر قابل افراز باشد ، باید از دادگاه دستور فروش مال مشاع را گرفته و سپس اقدام نماید .

ب ) تصرفات حقوقی نسبت به سهم سایر شرکا : این تصرفات قانونا فضولی بوده و نیاز به اجازه سایر شرکا دارد . و در صورتی که بدون اذن سایر شرکا انجام شود ، شریک متصرف ضامن خواهد بود .

 

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

 

۲- تصرفات مادی : هر مالکی بر اساس ماده ۳۰ حق هرگونه دخل و تصرف در مال خویش را دارد . اما این اصل در مورد مال مشاع وجود ندارد . چرا که تصرف هر شریکی در مال مشاع موجب تصرف در مال شریک دیگر است

منظور از تصرف مادی این است که یکی از مالکین تصرف دعوانی مال مشاع تمام مال مشاع را در تصرف خود داشته باشد و یا تصرفات مادی دیگر چون تعمیر و تخریب و …

بنابراین در تصرف مادی علی الاصول باید اذن کلیه ی شرکا باشد . ولی این امر استثناهاتی نیز دارد :

استثنائات امکان تصرف مادی شریک مال مشاع در مال مشاع :

۱- مالی که در معرض خرابی است و یکی از شرکا نسبت به تعمیر آن اقدام کند ، تصرف او پذیرفته شده است.

۲- در مورد قانون تملک آپارتمان ها ، در خصوص اداره قسمت های مشترک که با اکثریت آرا پذیرفته شده است نه نظر کل شرکا .

– براساس آرای وحدت رویه ، اگر شریکی در مال مشاعی مرتکب جرم تخریب شود ، شریک دیگر می تواند به جرم تخریب از وی شکایت کند . اما در مورد سایر جرایم در مال مشاع اختلاف است .

البته باید نکته مهمی را دانست و آن این است که اگر شریکی با رضایت مال مشاع را به شریک دیگر بدهد که از آن استفاده کند و شریک دیگر آن را تخریب کند ، جرم مطروحه تخریب مال مشاع است نه خیانت در امانت .

 

منبع: لینک محتوا کپی شده

نظرات بسته شده اند
مهریه در صورت خیانت زن به مرد | مهریه در صورت رابطه نامشروع زن

مهریه در صورت خیانت زن به مرد | مهریه در صورت رابطه نامشروع زن

آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می گیرد؟

مهریه از جمله حقوق مالی زن می باشد که برای مرد همواره تکلیف برای پرداخت آن وجود دارد. از طرف دگر امکان طلاق همسرتان نیز وجود خواهد داشت.

باید دانست زن تحت هر شرایطی حتی ارتکاب جرم نسبت به همسر، مستحق دریافت مهریه است و شوهر نمی‌تواند به بهانه انجام اموری هم چون خیانت و .. از پرداخت مهریه به وی خودداری کند.

آيا وجود رابطه اينترنتي از قبيل ايميل، چت و … مي تواند در دادگاه به عنوان اتهام خيانت شمرده شود ؟

اين سوال تنها براي زوجه(زن) مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود. و یا آنکه مرد براي طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد . ماده ۱۲۵۷ قانون مدني اذعان دارد و هر کسی مدعي حقي باشد بايد آن را در دادگاه ثابت کند، و مدعي‌ عليه هرگاه در مقام دفاع‌ ، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او نیز هست‌.

 

 

مهریه در صورت خیانت زن به مرد

مهریه در صورت خیانت زن به مرد

 

موارد اثبات دعوي عبارتند از:

اقرار، اسناد کتبي‌، شهادت، امارات‌ و قسم‌.

روش های اثبات امر کيفري نيز در قانون مجازات اسلامي آمده عبارت اند از :

اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي. ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد.

با توجه به این موضوع که امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و … بسيار زیاد است اطمينان از صحت و درستي و انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش ميابد .

همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده ۵۰ آن قانون مي گويد: «اگر داده اي به شکل رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته،

ايجاد ، پردازش ، ذخيره و يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت ، اعتبار و انکار ناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت ، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع ‌آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگه داري و مراقبت به عمل آيد.

بايد گفت از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد. روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند مواردی برای علم براي قاضي نام برد ، که در کنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي قابل پيگری می باشد.

نظرات بسته شده اند
تصرف عدوانی مال مشاع

تصرف عدوانی مال مشاع

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، ( در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود . حسب مورد در حکم تصرف عدوانی مال مشاع یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود. ) پس بنا بر ماده بالا تصرف عدوانی در مال مشاع ممکن است به وجود بیاید .

منظور از مال مشاع مالی است که هریک از شرکا در هریک از اجزای مال مشاع مالکیت دارند . بر اساس ماده ۵۸۱ ق . م ، (( تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد ، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. )) حال باید بررسی کرد که انواع تصرفات شرکا در مال مشاع به چه صورت خواهد بود :

۱-تصرفات حقوقی : منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع می باشد که به دو صورت می تواند باشد :

الف ) تصرفات شریک نسبت به مال مشترک به اندازه سهم خود معتبر است . البته باید دانست در صورتی که شریک مال مشاعی بخواهد نسبت به انتقال مال مشاع نسبت به سهم خود اقدام کند ، و این مال غیر قابل افراز باشد ، باید از دادگاه دستور فروش مال مشاع را گرفته و سپس اقدام نماید .

ب ) تصرفات حقوقی نسبت به سهم سایر شرکا : این تصرفات قانونا فضولی بوده و نیاز به اجازه سایر شرکا دارد . و در صورتی که بدون اذن سایر شرکا انجام شود ، شریک متصرف ضامن خواهد بود .

۲- تصرفات مادی : هر مالکی بر اساس ماده ۳۰ حق هرگونه دخل و تصرف در مال خویش را دارد . اما این اصل در مورد مال مشاع وجود ندارد . چرا که تصرف هر شریکی در مال مشاع موجب تصرف در مال شریک دیگر است

منظور از تصرف مادی این است که یکی از مالکین تصرف دعوانی مال مشاع تمام مال مشاع را در تصرف خود داشته باشد و یا تصرفات مادی دیگر چون تعمیر و تخریب و …

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

تصرف عدوانی مال مشاع | وکیل ملکی

 

بنابراین در تصرف مادی علی الاصول باید اذن کلیه ی شرکا باشد . ولی این امر استثناهاتی نیز دارد :

استثنائات امکان تصرف مادی شریک مال مشاع در مال مشاع :

۱- مالی که در معرض خرابی است و یکی از شرکا نسبت به تعمیر آن اقدام کند ، تصرف او پذیرفته شده است.

۲- در مورد قانون تملک آپارتمان ها ، در خصوص اداره قسمت های مشترک که با اکثریت آرا پذیرفته شده است نه نظر کل شرکا .

– براساس آرای وحدت رویه ، اگر شریکی در مال مشاعی مرتکب جرم تخریب شود ، شریک دیگر می تواند به جرم تخریب از وی شکایت کند . اما در مورد سایر جرایم در مال مشاع اختلاف است .

 

البته باید نکته مهمی را دانست و آن این است که اگر شریکی با رضایت مال مشاع را به شریک دیگر بدهد که از آن استفاده کند و شریک دیگر آن را تخریب کند ، جرم مطروحه تخریب مال مشاع است نه خیانت در امانت

نظرات بسته شده اند

طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟

در مورد طلاق توافقی و مدتی که طول می کشد به سرانجام برسد؛ می توان گفت که که متأسفانه در شهرهای مختلف ایران رویه دادگاه خانواده متفاوت است. نکته حائز اهمیت این است که حتی در هر شهر تهران، هر شعبه دادگاه خانواده خط و مشی خاصی مشاهده می شود. در واقع قاضی وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین ] یا وکلای آن ها را ضمن تعیین وقت برای رسیدگی دعوت می کند ولی در بعضی از دادگاه ها نیز در وقت فوق العاده و در مدت زمان کمتری به پرونده رسیدگی و حکم گواهی عدم امکان سازش صادر می کنند؛ لذا هر شعبه ای که دادخواست طلاق توافقی به آن ارجاع داده شده باشد؛ با توجه به سلیقه قاضی مدت زمان متفاوتی میتواند داشته باشد.

عده ای از قاضی ها بر این باورند که اگر مراحل طلاق توافقی کمی طولانی شود ممکن است بعضی از زوجین از تصمیم خود برای جدایی منصرف شوند و برای ادامه ی زندگی خود اقدام نمایند.

اما به طور کلی هم اکنون در اکثر دادگاه های خانواده تهران از صفر تا صد یعنی شروع دادخواست تا اخذ رای دادگاه حدود ۳ الی ۵ روز و حداکثر یک هفته طول میکشد. همچنین این مدت بدون حضور وکیل ۱۵ الی ۳۰ ادامه خواهد داشت و این زمان در شهرهای مختلف متفاوت است.

با توجه به این که زن و شوهر در مورد طلاق توافقی، در بخش مالی و غیر مالی مرتبط با زوجیت به توافق رسیده اند؛ نیازمند رسیدگی موشکافانه و طولانی در دادگاه نمی باشند و دادگاه خانواده نسبت به این موضوع سهل گیرانه موضع می گیرد. در واقع صدور حکم عدم سازش و بلافاصله حکم طلاق برای دادخواست به یک روز هم نمی کشد. اگر زن و شوهر ساعت ۹ صبح به دادگاه مراجعه کنند؛ ساعت ۱۲ ظهر حکم را می گیرند به همین دلیل زن و شوهر به محض خارج شدن از مجتمع، با تعدادی افراد سودجو از سوی دفترخانه ها مواجه می شوند؛ لذا اگر طلاق توافقی خود را به وکلای ما بسپارید آن ها سعی میکنند با توجه شرایط موجود شما را راهنمایی کنند و در صورت امکان بدون حضور طرفین کار را به اتمام برسانند. که این کار حدود ۲ الی ۳ روز به طول می انجامد. در واقع شما در کوتاه ترین زمان طلاق توافقی خود را خواهید گرفت.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت وکیل طلاق گروه وکلای تهران مراجعه نمایید.

نظرات بسته شده اند